ANUNȚ IMPORTANT!

DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 06.11.2017, ora 15,00. Vă așteptăm!

Înscrieri burse de mobilitate în cadrul programului ERASMUS+,

dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor (2017-2018, sem II)

                 

Anunț înscrieri pentru burse ERASMUS

                Facultatea de Științe Sociale face înscrieri pentru bursele de mobilitate și plasament în cadrul programului ERASMUS+, dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor pentru anul universitar 2017-2018, semestrul II, în universități partenere din Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille,  Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența), Polonia (Varșovia), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a), în perioada 31 oct. – 7 nov. 2017.

Studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale pot concura pentru realizarea unei mobilități de studiu sau plasament. Mobilitatea de studiu este similară pregătirii universitare curente, presupune participarea la cursuri și seminarii, susținerea de examene și colocvii la o universitate străină parteneră, iar mobilitatea de plasament înseamnă derularea unui internship în străinătate (stagiu de pregătire și muncă), la o firmă sau organizație agreate de universitatea străină parteneră.

În funcție de universitatea aleasă, bursa lunară pentru o mobilitate de studiu în străinătate este de 450 sau 500 euro, iar pentru o mobilitate de plasament – 650 sau 700 euro. Studenţii  beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de euro/lună.

Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie, criteriile principale fiind media notelor la examene și competența lingvistică.

Pentru mobilitatea de studiu, pentru semestrul II al acestui an universitar, se pot înscrie:

 • studenții din anul II și III – de la licență;
 • masteranzii din anul I și II;
 • doctoranzii din anii I-III.

Studenții din anul I, licență, pe semestrul II, 2017-2018, pot opta doar pentru o mobilitate de plasament. De asemenea, studenții din anii II și III, licență, masteranzii și doctoranzii pot aplica pentru o mobilitate de plasament.

Sesiune de informare

Pentru mai multe detalii despre avantajele unei burse ERASMUS+, dosarul de înscriere, procedurile ce trebuie parcurse pentru a realiza o mobilitate de studiu va fi organizată o sesiune de informare, la care sunteți invitați să participați. Sesiunea va fi susținută de către lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu, prodecan și coordonator Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, miercuri, 1 nov. 2017, ora 12.00, sala 444.  

Facilitățile mobilităților ERASMUS pentru studenți

                Dacă sunteți student, masterand sau doctorand al Facultății, vă doriți să studiați timp de un semestru la o universitate europeană, cu o bursă lunară de 500/450 sau 700/650 de euro și să vă bucurați de toate beneficiile oferite de către programul ERASMUS+, depuneți dosarul de înscriere în perioada 31 oct-7 nov. 2017, la Secretariat (411). Pentru a alege destinația mobilității este nevoie să studiați documentul privind acordurile inter-instituționale ale Facultății de Științe Sociale.

Mobilitatea pentru studiu presupune semnarea unui angajament de studiu (Learning Agreement) cu universitatea parteneră, unde alegeți să învățați timp de un semestru, în care vor fi menționate disciplinele pe care le veți studia în străinătate. Pentru alegerea lor veți beneficia de consilierea coordonatorilor ERASMUS, de la Facultatea noastră și cea la care veți studia, criteriul cel mai important de selecție fiind acela al corespondenței disciplinelor din străinătate cu cele din planul de învățământ al specializării dvs. Apoi, veți putea participa la cursurile și seminariile pentru care ați optat în universitatea care vă va primi și veți susține examenele. La finalul mobilității și întoarcerea la Facultate, vă vom echivala rezultatele, având, totodată, posibilitatea de a susține restanțele pentru acele discipline care nu au corespondent în planurile noastre de învățământ sau nu au fost promovate. În foaia matricolă, după absolvirea facultății, va fi menționată perioada ERASMUS, instituția și numărul de credite.

Mobilitatea pentru studiu este o oportunitate pentru a învăța foarte bine o limbă străină, a studia la un nivel european ridicat și competitiv, a dobândi abilități profesionale noi, a intra în contact cu sistemul educațional al altei țări și a avea o experiență culturală și socială diversă, prin cunoașterea unor studenți din diferite naționalități și culturi.   

Mobilitatea pentru plasament este similară unui internship și presupune desfășurarea unui stagiu prelungit de practică într-o organizație publică sau privată, agreată de către Universitatea care vă va primi. În cadrul acordurilor inter-instituționale doar câteva universități oferă această oportunitate, așa încât, în cazul în care vă arătați interesați, studiați cu atenție tabelul în care sunt prezentate acordurile pentru a observa unde sunt posibile mobilitățile de plasament.   

 

Perioada de înscriere: 31 oct - 7 nov. 2017

Dosarele se depun la Secretariatul Facultății, 411

Dosar înscriere:

 • Cerere de participare la selecție (să cuprindă: universitatea de destinație, domeniul de studiu, tipul de mobilitate și semestrul);
 • Curriculum Vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
 • Foaia matricolă;
 • Scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
 • Document privind competența lingvistică.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Facultății de Științe Sociale;
 • Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii;
 • Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ;
 • Să promoveze un test de limbă străină (ce poate fi organizat după înscrieri).

Testul pentru limba străină (dacă este cazul, în situația în care nu există deja un document recunoscut internațional care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii):

 • Data de realizare a acestuia va fi anunțată după încheierea înscrierilor.

 

Prodecan/Coordonator ERASMUS Facultatea de Științe Sociale

Lect. univ. dr.  CONSTANTIN CRĂIȚOIU

Biroul 410, E-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE SI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE

PE SEMESTRUL I ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim

bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

 1. studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus masura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1065 lei/lună pentru lunile IULIE, AUGUST şi SEPTEMBRIE  2017) și nu au mai mult de 2 restanțe;
 • studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele acte:

1) cerere  ;

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;

4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; b) adeverința de șomaj; c) adeverinţa de venit net; d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)

5) adeverinţă elev/student în cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ (în adeverință se va specifica daca elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/dacă studentul, din alt centru universitar decât Universitatea din Craiova, beneficiază de bursă și cuantumul bursei)

6) adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual;

7) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate;

8) declarație de venituri tip (de la secretariat)

9) studentii orfani de un parinte vor depune documentele justificative de venit pentru parintele care îi întreține și frați conform punctului c)

 

 • studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele acte:

1) cerere;

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;

4) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;

6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

7) declarație de venituri tip (de la secretariat)

 

 1. b) Studenţii bolnavi cronic care nu au mai mult de 2 restanțe

Acte necesare:  

1) cerere ;

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3) certificat medical eliberat de un medicul specialist (altul decat medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV,handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.

 1. c) Studenţii integralişti, a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1065 lei/lună pentru lunile iulie, august şi septembrie 2017);

Acte necesare:

1) Cerere;

2) copii carte identitate a studentului și a membrilor familiei;

3) documente justificative privind veniturile membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj,ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte  veniturile nete realizate pe lunile iulie, august şi septembrie 2017;

4) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri (cu varsta peste 18 ani).

5) declaraţie de venituri tip, din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora;

6) adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual;

7) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere (în adeverință se va specifica daca elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/dacă studentul, din alt centru universitar decât Universitatea din Craiova, beneficiază de bursă și cuantumul bursei)

8) taloane alocatii de stat pentru copii pe lunile mentionate;

9) copie după hotărârea de divorț;

10) adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;

11)ancheta sociala de la Primarie pentru studentii ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care  părintii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socio-economică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială. 

12) copie după certificatul de căsătorie, daca este cazul.

13) declarație pe propria raspundere a studentului din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

 

Pentru studentii cu vârsta până în 26 de ani determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile parinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii daca este cazul.

Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula tinând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pot beneficia de bursă socială din alocatiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

PENTRU OBTINEREA BURSEI PENTRU AJUTORUL SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE STUDENTII VOR DEPUNE ACELEASI DOCUMENTE CA LA PUNCTUL c)

STUDENTII BENEFICIARI DE BURSA SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTA  CATEGORIE (merit/ performanță și specială).

NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat în perioada 27 octombrie – 5 noiembrie 2017. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.

ANUNȚ
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI A BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI

CULTURAL-ARTISTICE / SPORTIVE DEOSEBITE

pentru semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursele de performanţă se acordă prin concurs organizat de Universitatea din Craiova pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale ştiinţifice de excepţie.

Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de licenţă și master cursuri de zi, începând cu anul II de studii, ţinându-se cont de următoarele criterii:
a) rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două semestre să fie de 10 - condiție eliminatorie);
b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste recunoscute naționale sau internaționale şi/sau cărţi de specialitate, invenții, brevete);
c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS).

Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariatul facultăţii (cam.411) o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:
-premii/participări la concursuri internaționale sau naționale,
-exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,
-participare la contracte de cercetare,
-brevete, inovații;
-participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,
-documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.

La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate în ultimele două semestre anterioare acordării.

 Bursele speciale pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite se acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe cultural-artistice sau sportive deosebite.

Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare acordării bursei, ţinându-se cont de următoarele criterii:
a)activitate culturală (laureaţi sau participanți ai unor concursuri naţionale sau internaţionale, ca reprezentanţi ai Universităţii);
b)activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al Universităţii);
c)implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS).

Studenţii care doresc să aplice aceste tipuri de bursă vor prezenta la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor culturale/sportive, extracurriculare și de voluntariat.

Termenul de depunere a dosarelor este 5 noiembrie 2017

Dragi studenți, dragi colegi,

Vă invităm să participați la prelegerea ERASMUS+ pe tema procesului de regionalizare a Euroasiei, susținută de către dna conf. univ. dr. Ekaterina Mikhaylenko, de la Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității Fedarale din Ural, Rusia. Evenimentul este organizat în parteneriat de către Facultatea de Științe Sociale și Centrul pentru Politică Externă și Studii de Securitate.

Prelegerea se va desfășura în data de 26 oct. 2017, ora 10.00, sala 444.

Vă așteptăm!

 

Vă invităm, miercuri, 25 octombrie 2017, ora 9.00, în Sala Albastră a Universităţii din Craiova, la ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova Domnului Profesor Emerit Barry Buzan, de la London School of Economics and Political Science, Marea Britanie.

 

Barry Buzan s-a născut la Londra, la 28 aprilie 1946, iar în 1954 a plecat împreună cu familia în Canada, astfel că, pe lângă cetățenia britanică, dobândește și cetățenia canadiană. A absolvit în 1969 cursurile prestigioasei University of British Columbia, în domeniul științelor politice și al relațiilor internaționale, iar între anii 1970 și 1973 a urmat studiile doctorale la London School of Economics, obținând titlul de doctor cu o teză consacrată politicii britanice de menținerea a păcii și de asigurare a securității în perioada interbelică (The British Peace Movement from 1919-1939).


Imediat după obținerea titlului de doctor, activează timp de doi ani în domeniul cercetării la Institutul de Relații Internaționale din cadrul University of British Columbia, pentru ca apoi să aleagă cariera de profesor la Departamentul de Studii Internaționale – Universitatea din Warwick, unde avea să parcurgă, de altfel, toate treptele carierei didactice: asistent (1976), lector (1983), conferențiar (1988) și profesor (1990). Începând cu 1995 își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în domeniul Studiilor Internaționale la Universitatea din Westminster, iar din 2002 susține cursuri de Relații Internaționale la London School of Economics, la care activează și în momentul de față, primind titlul de Professor Emeritus. Totodată, este Profesor onorific la Universitatea din Copenhaga și la Universitatea Jilin din China.
Domnia sa este un ilustru reprezentant al „Şcolii Engleze” în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi reputat specialist în domeniul Studiilor de securitate. În semn de recunoaştere pentru remarcabila sa activitate de cercetare şi numeroasele contribuţii în domeniu, Profesorul Barry Buzan a fost ales în 1998 membru al Academiei Britanice, iar din anul 2001 membru al Academiei de Ştiinţe Sociale din Marea Britanie.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale