Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova organizează în perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2018 cursurile Şcolii de vară „Gheorghe Brătianu” pentru studenţii şi masteranzii de la specializările: Istorie şi Românii în istoria Europei. Programul va cuprinde prelegeri susţinute la sala 444 a Universităţii din Craiova (sediul central), vizite la un monument istoric şi la secţia de Istorie a Muzeului Olteniei Craiova, precum şi proiecţia de filme istorice.

 

PROGRAM

LUNI, 29 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-10.15 – Deschiderea oficială
10.15-11.00 – Prelegere: Politică şi politicieni la Craiova în primii ani după Marea Unire (lect.univ.dr. Mihai GHIŢULESCU)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MARŢI, 30 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Oraşul medieval şi biserica – Craiova şi biserica „Sf. Dumitru” (lect.univ.dr. Liviu Marius ILIE)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Biserica domnească „Sf. Dumitru” din Craiova
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Contribuţia judeţului Dolj la realizarea României Mari – Consideraţii pe marginea unor documente inedite (cercetător ştiinţific III dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Muzeul Olteniei Craiova, secţia de Istorie
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

JOI, 1 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Elita politică şi înfăptuirea Marii Uniri (prof.univ.dr. Sorin Liviu DAMEAN)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

VINERI, 2 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Pagini de istorie locală antică (conf.univ.dr. Lucian AMON)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Concluzii şi înmânarea diplomelor de participare

ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE
PE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Dosarele pentru bursele sociale trebuie depuse în perioada 22 octombrie – 30 octombrie 2018, la Secretariat. Dosarele se vor depune personal, cu actele complete.

Alături de documentele personale, descrise în rândurile de mai jos, în dosar trebuie depuse următoarele:

- Cerere de acordare a bursei sociale;

- Declarația pe propria răspundere privind veniturile proprii;

- Declarația de venituri.

 

1.Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) Studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus măsura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie de 1162 lei/luna (pentru lunile iulie, august și septembrie 2018) și nu au mai mult de 2 restanțe;
• studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele acte:
- cerere ;
- copie a buletinului/ cărţii de identitate;
- copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
- documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
- adeverința de șomaj;
- adeverinţa de venit net;
- documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)
- adeverinţă elev/student în cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ (în adeverință se va specifica dacă elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/ dacă studentul beneficiază de bursă și cuantumul bursei);
- adeverintă de la Primărie cu venitul agricol anual;
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate;
- declarație de venituri tip - de la Secretariat ;
- studenții orfani de un părinte vor depune documentele justificative de venit pentru părintele care îi întreține și frații conform punctului c)
• studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele acte:
1) cerere;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
4) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;
6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;
7) declarație de venituri tip – de la secretariat.

b) Studenţii bolnavi cronic care nu au mai mult de 2 restanțe Acte necesare:
1) cerere ;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medicul specialist (altul decat medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV,handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.

c) Studenţii integralişti, a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie de 1162 lei/lună (pentru lunile iulie, august și septembrie 2018); Acte necesare:
1) Cerere;
2) copii carte identitate a studentului și a membrilor familiei;
3) documente justificative privind veniturile membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj,ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iulie, august și septembrie 2018;
4) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri (cu vârsta peste 18 ani).
5) declaraţie de venituri tip, din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora;
6) adeverință de la Primărie cu venitul agricol anual;
7) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere (în adeverință se va specifica dacă elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/ dacă studentul beneficiază de bursă și cuantumul bursei) ;
8) taloane alocații de stat pentru copii pe lunile menționate;
9) copie după hotărârea de divorț;
10) adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;
11) anchetă socială de la Primărie pentru studenții ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care părintii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială.
12) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
13) declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;
Pentru studentii cu vârsta până în 26 de ani, determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii dacă este cazul.
Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula ținând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Pot beneficia de bursă socială din alocațiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

PENTRU OBȚINEREA BURSEI PENTRU AJUTORUL SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE STUDENȚII VOR DEPUNE ACELEASI DOCUMENTE CA LA PUNCTUL c)
STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTĂ CATEGORIE (merit/ performanță și specială).

 • Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la facultate până la data de 30 octombrie a.c.
 • Dosarele pentru acordarea bursei de performanță se depun la secretariat Prorectorat, camera 430, până la data de 7 noiembrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura si stampila pe extrasul situației scolare.

 

Deschiderea festivă a noului an universitar, 2018-2019

 

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 va avea loc pe data de 1 octombrie 2018, ora 13.00, la sala 443D. Dragi profesori, dragi studenți, vă așteptăm și vă urăm de pe acum să aveți parte de un an universitar bun!

 

REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE: 27 Sept. 2018

 Lista candidaților admiși la examenul de admitere, master, sesiunea toamnă: 24 sept. 2018

 

Lista candidaților admiși (taxă) la examenul de admitere, licență, sesiunea toamnă: 21 sept. 2018

 

Afișarea rezultatelor în urma înscrierilor din sesiunea de toamnă, licență: 18 sept. 2018

 

CAZARE STUDENȚI ȘI MASTERANZI ANUL I

Studenții care și-au confirmat locul obținut la admiterea 2018, la Facultatea de Științe Sociale, pot depune cerere de cazare în cămin, până în data de 10 august 2018. Studenții Facultății de Științe Sociale au repartizate căminele nr. 2 și 3, situate pe Str. Libertății, nr. 19, Craiova.

Viitorii studenți ai Facultății de Științe Sociale, anul I, 2018-2019, pot depune cererile de cazare în cămin la sediul Convenției Organizațiilor Studențești (COS), Str. Petre Ispirescu, nr. 107H, Căminul 6, sala 001 (parter), între orele 09.00-16.00.

 

CAZARE STUDENȚI (ANUL II și III) ȘI MASTERANZI (ANUL II)

Studenții Facultății de Științe Sociale, care vor trece în anii II sau III, precum și masteranzii (anul II), pentru a se caza în cămin este nevoie să facă o cerere online, direct din contul de pe Evidența Studenților. Termenul limită pentru aceste cereri este 31 iulie 2018.

Rezultatele și informațiile sunt valabile la nivelul întregii Universități Craiova, link-urile de mai jos fiind făcute către site-ul oficial al Universității

Români de pretutindeni Potential Admisi Licenta Iulie 2018

Români de pretutindeni Potential Admisi Master Iulie 2018

Rezultate Admitere Români de Pretutindeni - Anul Pregătitor de Învățare a Limbii Române - Iulie 2018

 

Anunț important în atenția candidaților români de pretutindeni!

Potrivit ultimelor directive primite de la Ministerul Educației Naționale din România, prin circulara M.E.N. Nr. 1011/ED/24.07.2018, candidații Români de pretutindeni au obligația să depună documentele de studii în original la universitatea la care au fost admiși și la care și-au confirmat locul, prin completarea Anexei 4.

În consecință, candidații trebuie să aducă documentele în perioada 30.07.2018-03.08.2018, în intervalul orar 10.00-14.00, sau să le trimită:

- prin împuternicit pe bază de procură notarială

- prin curier rapid la adresa:

 • Universitatea din Craiova,
 • Departamentul de Relatii Internaționale, sala 445,
 • Str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova,
 • Dolj, România

În caz contrar, dosarul de admitere al candidatului nu va fi transmis către Ministerul Educației, chiar dacă și-a confirmat locul.

 

Important! Pentru candidații din Republica Moldova

Pentru a facilita depunerea documentelor în original, Universitatea din Craiova a delegat-o pe Liuba EREMIA, Președintele Asociației Studenților Basarabeni din Craiova, să colecteze dosarele cu actele de studii în original.

Programul deplasărilor și orașele în care se va face colectarea vor fi afișate pe pagina de facebook a Asociației (https://www.facebook.com/asbcraiova/).

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2018-2019.

FOARTE IMPORTANT:

Având în vedere ultimele directive transmise de Ministerul Educației Naționale, vă comunicăm procedura de admitere a candidaților români de pretutindeni și străini din state terțe UE, pentru anul universitar 2018/2019.

Admitere la studii universitare de Licență și Master, sesiunile Iulie – Septembrie 2018:

1.      Dosarele candidaților români de pretutindeni și străini din state terțe UE se depun conform calendarului de admitere stabilit la nivelul fiecărei facultăți , la Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini astfel:

 • a. în original, la sala 424, Secretar Șef Universitate;
 • b. online la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

2.      Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini va afișa lista candidaților potențial admiși la finalizarea perioadei de înscriere pentru fiecare facultate în parte;

3.      Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini va afișa lista preliminară a candidaților declarați admiși după ce va primi aceste liste de la Comisiile de admitere de la nivelul facultăților;

4.      Candidații români de pretutindeni vor avea obligația de a-și confirma locul la un singur program de studii, în termen de două zile de la afișarea listei preliminare, prin completarea formularului din Anexa 4 și transmiterea lui la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

5.      Comisia de Admitere Centrală pentru studenți străini va afișa rezultatele finale în termen de două zile de la afișarea listei preliminare.

 

FOARTE IMPORTANT:

 1. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURA Fisă de Înscriere în care să precizeze facultățile/specializările în ordinea preferintelor;
 2. La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro

Repartizare locuri LICENȚĂ pentru românii de pretutindeni 2018-2019: 215

 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 149
 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 66

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

 1. A.       Republica Moldova
 2. B.       Albania
 3. C.        Bulgaria
 4. D.       Croația
 5. E.        Diaspora
 6. F.        Grecia
 7. G.        Israel
 8. H.        Macedonia
 9. I.         Serbia
 10. J.         Ucraina
 11. K.        Ungaria

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

Documente utile:

Documente de informare:

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale