Sociologie

Specializarea Sociologie din cadrul Facultății de Drept și Stiințe Sociale este rezultată în urma lichidării dublei specializări Filosofie-Sociologie, specializare acreditată prin Hotărârea pentru modificării Hotărârii de Guvern nr. 410/2002. Specializarea Sociologie este acreditată ca urmare a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr. 32354/10 februarie 2005.

Istoricul Specializării Sociologie
Din anul 2000, prin Hotărârea Guvernului României nr. 85, privind înfiinţarea Facultăţii de Istorie, Filozofie, Geografie, va fi recunoscută şi Specializarea de Filosofie-Sociologie (inaugurată în 1995), având cursuri de 4 ani zi şi 5 ani f.f. Astfel, aceasta va funcţiona în perioada 1995-2005 ca dublă specializare – Filosofie-Sociologie, studii de licență cu o durată de 4 ani, în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie, Geografie.
Ca urmare a reorganizării învăţământului superior românesc în acord cu principiile Convenţiei de la Bologna, începând cu toamna anului 2005 dispare dubla specializare şi apar două specializări distincte: Sociologie şi Filosofie. Programul de studii „Sociologie”, studii de licență cu durata de 3 ani, a primit acreditarea provizorie în anul 2009, HG 749/24 iunie 2009.
Din anul 2013, conform Hotărârii de Guvern nr. 493 din 2013, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 447 din 22.07.2013, programul de studii „Sociologie” funcționează în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, la Departamentul Sociologie, Filosofie

Specializarea de Sociologie cuprinde:
- învăţământ la zi (3 ani, acreditat);
- master cu durata de 2 ani: Dezvoltare comunitară şi integrare comunitară

Misiunea programului de studii universitare de licenţă „Sociologie” este de a oferi o pregătire temeinică în domeniul profesional al sociologiei, inclusiv al cercetării în sociologie.

În cadrul Specializării de Sociologie funcţionează Institutul Social Oltenia (ISO), instituţie de susţinere a cercetării ştiinţifice în domeniul social şi de suport pentru programele de dezvoltare socială.
I.S.O. este continuatorul fostului Departament de Studii şi Sondaje Sociologice (fondat în 1997) şi implică instituţia universitară craioveană în cunoaşterea, elaborarea şi aplicarea unor programe de dezvoltare socială.
Sub egida Institutului Social Oltenia şi a Catedrei de Sociologie din cadrul Universităţii din Craiova apare: Revista Universitară de Sociologie şi Revista Studențească Universitaria.

Planuri de învățământ
Plan de învăţământ - Sociologie Anul I
Plan de învăţământ - Sociologie Anul II
Plan de învăţământ - Sociologie Anul III

Scurtă prezentare a principalelor discipline din planul de învățământ:
SOCIOLOGIE, LICENȚĂ

Anul I

SOCIOLOGIE GENERALĂ
TITULAR CURS: PROF.UNIV.DR. DUMITRU OTOVESCU
Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale ale sociologiei. În cadrul cursului, şi în strânsă legătură cu temele prezentate, vor fi trecute în revistă principalele aspecte ce caracterizează societatea contemporană şi societatea românească actuală. Pe parcursul cursului studenţii se vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi procesele sociale
De asemenea, se urmărește să se surprindă corect specificul sociologiei generale, iar studenșii să își dezvolte capacitățile de sinteză şi analiză în ceea ce priveşte universul sociologiei generale.
Conținut (descriptori) (selectiv): Perspectiva sociologică de interpretare a vieţii social-umane; Relaţiile dintre sociologie şi contextul social-politic; Geneza şi evoluţia sociologiei; Cunoaşterea şi metodologia sociologică; Legile sociologiei; Procesul umanizării și evoluția societății omenești; Individul şi societatea umană. Interpretări teoretico-sociologice; Personalitatea umană şi socializarea

Anul II

SOCIOLOGIA FAMILIEI
TITULAR CURS: LECT.UNIV.DR. ANDREEA-MIHAELA NIȚĂ

Cursul îşi propune să ofere într-un mod sistematic, temeiurile introductive pentru investigarea și cunoașterea nucleului vieţii sociale, dinamica rolurilor și ciclul vieții familiale.
Ca și obiective specifice urmărește:
• să-i familiarizeze pe studenţi cu noţiunile fundamentale ale acestei discipline (căsătorie, cuplu, familie, uniune consensuală, dicort, familie monoparentală, etc.);
• să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor practice de analiză a problemelor sociale dintr-o familie, pentru ca, în final, studentul să dispună atât de cunoştinţele teoretice, cât şi de capacitatea analitică necesare interpretării şi evaluării critice a diferitelor forme de familii, a funcțiilor acesteia, a rolurilor membrilor acesteia, etc.
• să permită identificarea conflictelor la nivelul vieţii de familie și efectele acestora asupra copiilor, precum și a problemelor educaționale în familie
Conținut (descriptori) (selectiv): Noțiuni introductive despre familie. Definiţii; Teorii referitoare la familie; Familia în societăţile tradiţionale și moderne; Tipuri de familii – structura, componenșa; Statusuri și roluri în familie; Funcțiile familiei; Căsătoria. Divorţul – cauze și efecte; Concubinajul, Familiile monoparentale și familiile între persoane de acelasi sex; Relațiile de rudenie; Rolurile și distribușia sarcinilor domestice; Stiluri educative în familie; Conflictul în familie – violenșa și efectele ei

DEMOGRAFIE ȘI SOCIOLOGIA POPULAȚIEI
TITULAR CURS: LECT.UNIV.DR. GABRIEL PRICINĂ

Cursul își propune cunoașterea fenomenelor demografice ca efect al unor fenomene sociale diverse (economice, sociale, culturale), dar și cauză a unor efecte care generează schimbarea socială.
După parcurgerea cursului Demografie și sociologia populației, studenții specializării sociologie vor putea:
• distinge între demografie, ca metodă de consemnare a fenomenelor demografice, și sociologia populației, ca mod de înțelegere a consecințelor acestor fenomene
• cunoaște principalele abordări teoretice ale fenomenelor demografice
• înțelege conexiunea dintre feomenele demografice şi fenomenele economice şi sociale
• cunoaște metodele de realizare și prelucrare a bazelor de date demografice
• analiza un fenomen demografic în interdependență cu fenomene de altă natură (valoric, economic, social etc.)
• realiza prognoze ale trendurilor demografice
• cunoaște fenomenele demografice caracteristice societăților moderne din Europa și România
Conținut (descriptori) (selectiv): Permisele apariției demografiei ca știință. Apariția sociologiei populației ca efort explicativ al fenomenelor sociale; Perspective teoretice de înțelegere a fenomenelor demografice;Teoria despre populație a lui Malthus; Teorii despre populație; Concepte, indicatori și definiții demografice; Gospodăriile și familiile
Mișcarea populației; Îmbătrânirea populației- fenomenul definitoriu al societăților europene; Fenomenul de îmbătrânire a populației din România; Consecinţe ale fenomenului de îmbătrânire a populaţiei.

Anul III

TEORII ȘI CURENTE SOCIOLOGICE CONTEMPORANE
TITULAR CURS: LECT.UNIV.DR. GABRIELA MOTOI

Obiectivul general al cursului: de a familiariza studenții cu principalele teorii și curente din sociologia secolului al XX-lea.
De asemenea, se dorește ca studenții să surprindă corect specificul evoluţiei istorice a sociologiei în secolul al XX-lea și să își dezvolte capacitățile de sinteză şi analiză în ceea ce priveşte universul teoriilor sociologice din secolul al XX-lea.
Conținut (descriptori) (selectiv): Neopozitivismul în sociologie; Neoevoluționismul sociologic de la Herbert Spencer la Gerhard Lenski ; Teoriile sociologice ale mondializării.modernizare și dependență; Sociologia Interacţionistă Americană. Teoriile Lui William James și C.H. Colley; Sociologia interacţionistă americană. Teoriile lui W. Thomas, Fl. Zaniecki, H. Blumer Și Robert E. Park; Orientarea etnometodologică în sociologia contemporană ; Sociologia dramaturgică a vieții cotidiene ; Teoria schimbului social ; Teoria conflictlui social; Structuralismul-funcționalist american

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15