Asistență socială

Specializarea Asistență Socială este acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S) prin Hotărârea nr. 4044 din data de 10.07.2014.

Având o experiență de 20 de ani în formarea inițială a asisenților sociali din Oltenia, acest program de studii asigură o pregătire de calitate, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Planul de învăţământ permite formarea competențelor specialiștilor în asistență socială, fie că vor lucra în instituții publice sau private, în cercetare sau în practica directă, în asistența socială clinică sau în dezvoltare comunitară. Practica de specialitate se realizează în instituții publice (DGASPC, primării, penitenciare, spitale) și organizații neguvernamentale care furnizează servicii sociale.
Planurile de învăţământ au fost elaborate în conformitate cu Programul de la Bologna pe un ciclu de 3 ani, corespunzându-le 180 ECTS, 60 pe fiecare an şi 30 pe semestru, plus 10 pentru susţinerea lucrării de licenţă. Ele sunt elaborate şi aplicate, într-o succesiune logică, în conformitate cu cerinţele Ministerului Educaţiei Naționaleşi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Scurtă prezentare a disciplinelor din planul de învățământ
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
LICENȚĂ
Anul I

INTRODUCERE ÎN PROFESIA ASISTENȚEI SOCIALE
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Cursul prezintă istoricul profesiei, cunoștințele, abilitățile și valorile, competențele și aptitudinile necesare asistentuli social și asigură o amplă dezbatere cu privire la definiția internațională a asistenței sociale și rolul acestei profesii la nivel global.

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Cursul își propune prezentarea organizarii și funcționării sistemului național de asistență socială, familiarizând studenții cu noțiuni fundamentale ale asistenței sociale, cadrul legal și instituțional în care această activitate se desfășoară, precum și cu problematica principalelor categorii de beneficiari și măsurile de asistență socială care li se adresează.

Anul II

METODE ŞI TEHNICI DE INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Cursul prezintă metodele și tehnicile de intervenție în asistența socială utilizând o manieră interactivă, evidențiind permanent aria de aplicabilitate a noțiunilor teoretice însusite.
La sfârșitul acestui curs, studenții vor fi capabili să realizeze evaluarea și diagnoza situațiilor problemă, planificare, realizarea, monitorizarea și evaluarea intervenției sociale, utilizând metode și tehnici specifice asistenței sociale, precum și să aleagă corect și să individualizeze metodele de intervenție în funcție de o problematică specifică și de etapa intervenției.

CONSILIEREA ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Cursul lămurește rolul consilierii ca metodă de intervenție în asistența socială și familiarizează studentul cu principalele orientări teoretice, metode şi tehnici de consiliere, sprijinindu-l în formarea unor deprinderi de consiliere.

ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI ŞI COPILULUI
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Această disciplină abordează orientări teoretice şi practice în asistenţa socială a familiei, precum și problematica drepturilor copilului, din perspectiva măsurilor de protecție și serviciilor sociale pentru copii. Se urmărește formarea unor reprezentări realiste și fundamentate științific despre parenting și funcționarea familiei, cunoaşterea principalelor riscuri, vulnerabilităţi şi probleme ale familiei şi copilului, cunoasterea drepturilor copilului si a modalitaţilor de realizare a acestora în familie şi societate; a factorilor care contribuie la alegerea celei mai potrivite măsuri pentru protecţia copilului în dificultate şi la reuşita acesteia.

Anul III

VIOLENȚA ÎN FAMILIE
TITULAR DE CURS: ASIST. UNIV. DR. CRISTINA VĂDĂSTREANU
Dobândirea de cunoștințe despre fenomenul violenței în familie și formarea abilităților de planificare și realizare a intervențiilor în cazurile de violența în familie sunt pricipalele obiective ale acestei discipline. Se vor prezenta: dimensiunile fenomenului, factorii favorizanți și consecințele violenței în familie, tipurile de servicii destinate victimelor, agresorilor, precum și a modalitățile de prevenire și intervenției în situațiile de violență în familie.

ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
TITULAR DE CURS: LECT. UNIV. DR. EMILIA –MARIA SORESCU
Având ca obiective cunoaşterea problematicii vârstei a treia şi a modalităţilor de asistare a persoanelor vârstnice și formarea deprinderilor de evaluare a nevoilor și de lucru cu persoanelor vârstnice, cursul prezintă aspectele îmbătrânirii la nivel individual și demografic, problemele asociate vârstei bătrâneții, perspectivele teoretice asupra bătrâneții, politicile sociale privind persoanele vârstnice, măsurile de asistență socială pentru persoanelor vârstnice, nevoile și grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂțI
TITULAR DE CURS: ASIST. UNIV. DR. CRISTINA GOGA

Cursul abordează problematica persoanelor cu handicap din perspectiva asistenței sociale, prezentând nu numai perspectivele teoretice de abordare a handicapului, ci și modalități concrete de promovare și protejare a drepturilor persoanelor cu handicap, metode și tehnici de evaluare și intervenție, tipuri de servicii destinate persoanelor cu handicap. Se urmărește atât înţelegerea relevanţei modelelor teoretice de explicare a handicapului pentru atitudinea societăţii faţă de persoanele cu handica, cunoaşterea serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap, precum și specificului asistenţei sociale a persoanelor cu diferite tipuri de handicap, cât și formarea unei atitudini nondiscriminative față de persoanele cu handicap.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale