Prezentare

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste a Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară activitatea în cadrul IOSUD-Universitatea din Craiova. Ea a fost constituită în anul universitar 2015/2016, odată cu reînfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale, şi are în structura sa trei domenii de doctorat acreditate: ISTORIE, SOCIOLOGIE, ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIA FIZICĂ. Anterior au existat : Școala Doctorală de Istorie, întemeiată în anul 1997, prin venirea prof.univ.dr. Gheorghe Buzatu la Catedra de Istorie, şi Şcoala Doctorală de Sociologie, înfiinţată în anul 2009, prin contribuţia prof.univ.dr. Dumitru Otovescu. În perioada 2011-2015, cele două domenii de doctorat acreditate şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane, existentă în structura IOSUD-UCV. În cursul anului 2018 s-au afiliat la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste 4 conducători de doctorat din domeniul: Știința Sportului și a Educației Fizice. Așadar, în cursul anului universitar 2018/2019 în cadrul școlii doctorale activează 12 conducători de doctorat, dintre care 3 în domeniul Istorie, 5 în domeniul Sociologie și 4 în domeniul Știința Sportului și a Educației Fizice.
Programul de studii universitare de doctorat al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste este prevăzut în Planul de învăţământ şi cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b) un program individual de cercetare ştiinţifică.
Curriculum-ul studiilor universitare de doctorat este prevăzut în planul de învăţământ şi a fost aprobat la nivelul Consiliului Şcolii Doctorale, în urma consultării tuturor conducătorilor de doctorat. Titularii cursurilor prevăzute în planul de învăţământ sunt doar cadre didactice universitare cu titlul de profesor doctor sau cadre didactice abilitate. Pentru toate activităţile prevăzute în planul de învăţământ sunt prevăzute credite ECTS, câte 60 de credite în fiecare an, deci un total de 180 de credite.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste aplică Codul de Etică al Universităţii din Craiova şi îşi asumă, împreună cu conducătorii de doctorat, obligaţia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi verifică aplicarea acesteia. De altfel, din anul universitar 2018/2019, potrivit recomandărilor Ministerului Educației Naționale, s-a introdus un curs de Etica cercetării științifice și integritate academică.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste dispune de un laborator multimedia cu 24 de calculatoare aflate la dispoziţia studenţilor-doctoranzi, precum şi de o bibliotecă dotată cu sală de lectură, fond de carte propriu şi bibliotecă virtuală, precum şi abonamente la bazele de date internaţionale în domeniu şi reviste de specialitate.
Doctoranzii Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste aflaţi în anul universitar 2018/2019 în stagiu sunt în număr de 52, dintre care 17 în domeniul Istorie şi 35 în domeniul Sociologie.
La dispoziţia personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste există biroul 167B şi sala 328 cu două birouri, iar serviciile de secretariat la nivelul şcolii doctorale sunt asigurate de Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, de doamna Secretar şef Ionica Paraschiv. La dispoziția studenților doctoranzi este laboratorul multimedia al Facultății de Științe Sociale cu 24 de calculatoare.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale